HetRecruitingKantoor houdt zich aan de Recruitercode

werken volgens de Recruitercode

Alle recruiters van HetRecruitingKantoor hebben zich persoonlijk aangesloten bij de Recruitercode. Dat betekent dat iedereen die met ons in contact komt erop mag vertrouwen dat we ons aan de spelregels van deze gedragscode houden.

De Recruitercode is een samenhangend geheel van praktische richtlijnen, ethische principes, regels en opvattingen. De code bestaat uit zeven onderdelen, met elk een uitleg over hoe een recruiter zich dient te gedragen om professioneel en kundig met zijn/haar werk om te gaan. Op de site van De Recruitercode kan je alles nalezen.

Als je vindt dat onze recruiter in strijd met deze gedragscode handelt kan je met ons contact opnemen via info@hetrecruitingkantoor.nl. Als onze reactie jou niet tevreden stemt kan je daarna een schriftelijke klacht indienen bij de Recruitercode.

wat betekent dit voor jou?

 • Wij benaderen nooit kandidaten voor vacatures die niet bestaan.
 • Wij werken altijd in opdracht van bedrijven (en vertellen meestal direct de naam).
 • Wij discrimineren niet en werken niet mee aan discriminerende verzoeken.
 • We geven de organisatie, de werkzaamheden en selectiecriteria correct weer.
 • We vragen geen onnodige informatie zoals bankgegevens of burgerlijke staat.
 • Alleen na toestemming bespreken we een kandidatuur met de opdrachtgever.
 • Als we referenties nagaan doen we dat met instemming van de kandidaat.
 • Wij nemen nooit contact op met de huidige werkgever van een kandidaat.
 • Wij communiceren transparant en respectvol naar iedereen.
 • We zijn bereikbaar en houden je goed op de hoogte.
 • Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

 

 

De Recruitercode (integrale weergave)

1 – De Recruiter bezit de volgende basiskwalificaties

 1. De Recruiter overziet haar rol binnen het totale recruitmentproces.
 2. De Recruiter heeft algemene kennis van de werking van de arbeidsmarkt.
 3. De Recruiter heeft kennis van de branche waarvoor zij werft.
 4. De Recruiter kan de haalbaarheid van de functie-eisen inschatten en hierover adviseren.
 5. De Recruiter die kandidaten interviewt is vaardig in het voeren van een sollicitatiegesprek.
 6. De Recruiter is vaardig in het werken met (digitale) office systemen, recruitment software en gangbare recruitmentinstrumenten.
 7. De Recruiter heeft kennis van de gebruikte selectie-instrumenten en past deze correct toe.

2 – Integriteit

 1. De Recruiter draagt positief bij aan de algehele reputatie van recruitment.
 2. De Recruiter benadert geen kandidaten met fictieve vacatures.
 3. De Recruiter benadert geen organisaties met fictieve kandidaat profielen.
 4. Bij plaatsing van een kandidaat spreekt de Recruiter met de organisatie een termijn af waarbinnen de kandidaat niet benaderd wordt voor een andere vacature.
 5. Na vertrek van een Recruiter bij een organisatie, worden medewerkers van deze organisatie gedurende een vooraf overeengekomen periode niet door haar benaderd voor vacatures.
 6. De relaties met kandidaten in openbaar toegankelijke social media (bijvoorbeeld LinkedIn) behoren tot het privé domein van de Recruiter.
 7. De Recruiter is tegenover belanghebbende(n) transparant over werkzaamheden die mogelijk strijdig zijn met de opdracht of het belang van de organisatie of kandidaat.
 8. De Recruiter zorgt voor een evenwichtige belangenafweging voor zowel kandidaat als organisatie en streeft bij selectie altijd naar benoeming van de meest geschikte kandidaat.
 9. De Recruiter geeft vanuit haar deskundigheid gevraagd en ongevraagd advies vanuit een onafhankelijke positie.

3 – Anti-discriminatie

 1. De Recruiter is zich bewust van eigen vooroordelen en discrimineert niet.
 2. De Recruiter kent de wettelijke kaders die gelden voor discriminatie en past deze toe.
 3. De Recruiter zorgt ervoor dat geselecteerd wordt op basis van toetsbare functierelevante criteria en legt hierover op verzoek verantwoording af.
 4. De Recruiter ziet toe op professionele selectie door alle betrokkenen en neemt voorzorgsmaatregelen om discriminatie te voorkomen.
 5. De recruiter zorgt ervoor dat een eventueel voorkeursbeleid dat de organisatie voert, bij alle belanghebbenden bekend is.

4 – Communicatie

 1. De Recruiter communiceert transparant, respectvol en op basis van correcte informatie.
 2. De Recruiter geeft de organisatie, de werkzaamheden en selectiecriteria in alle off- en online uitingen correct weer.
 3. De Recruiter is bereikbaar en koppelt altijd terug volgens gemaakte afspraken.
 4. De Recruiter kan een vacature, de organisatie, de sollicitatieprocedure en de arbeidsvoorwaarden toelichten aan een kandidaat.
 5. De Recruiter weet welke informatie onder geheimhouding valt en deelt dit pas na toestemming van belanghebbende(n).
 6. De Recruiter zorgt ervoor dat de kandidaat na het gesprek relevante (opbouwende) feedback ontvangt en informeert kandidaten conform afspraak.

5 – Wet- en regelgeving en codes

 1. De Recruiter is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving (Burgerlijk Wetboek). De Recruiter heeft kennis van en handelt naar dat deel dat relevant is (Arbeidsrecht, waaronder: proeftijd, bepaalde/onbepaalde tijd contracten, relatie- en concurrentiebeding en ook AVG, UAVG, WAB, DBA, en Contractenrecht, verbod op discriminatie, et cetera).
 2. De Recruiter handelt in overeenstemming met de NVP sollicitatiecode.
 3. Wanneer de Recruiter over onvoldoende specifieke kennis beschikt laat zij zich bijstaan door een deskundige.
 4. De Recruiter die constateert dat niet voldaan wordt aan de wetgeving signaleert dit tijdig en actief naar betrokkenen.

6 – Omgaan met vertrouwelijke informatie en/of persoonsgegevens

 1. De Recruiter handelt in overeenstemming met de AVG.
 2. De Recruiter zorgt ervoor dat de kandidaat van wie zij persoonsgegevens verzamelt, wordt geïnformeerd over hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens.
 3. De Recruiter vraagt niet meer informatie dan noodzakelijk voor de beoordeling van geschiktheid van de kandidaat voor de vacature.
 4. De Recruiter maakt duidelijk aan een kandidaat dat alle verstrekte informatie, die verband houdt met het mogelijk toekomstig functioneren, gedeeld moet worden met de organisatie. De Recruiter deelt overige gegevens alleen na expliciete toestemming door de kandidaat en alleen voor datgene waar toestemming voor gegeven is.
 5. Zowel voor, tijdens als na de samenwerking met de organisatie gaat de Recruiter zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie, zodat de privacy van de kandidaat wordt gewaarborgd. Na einde van deze samenwerking verwijdert de Recruiter alle informatie van de kandidaat en/of organisatie conform wetgeving en richtlijnen van de organisatie.

7 – Arbeidsvoorwaarden en onderhandelen

 1. De Recruiter heeft kennis van de arbeidsvoorwaarden die de organisatie hanteert.
 2. De Recruiter informeert de kandidaat zo vroeg mogelijk over de arbeidsvoorwaarden.
 3. De Recruiter kan inschatten op welke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden er onderhandelingsruimte is.
 4. De Recruiter draagt bij aan een stabiel en eenduidige uitvoering van het beloningsbeleid en voorkomt ongelijkheid op basis discriminatoire kenmerken.