algemene voorwaarden van  HetRecruitingkantoor B.V. juni 2017

Artikel 1. DEFINITIES

De met hoofdletters aangegeven definities en afkortingen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. HRK: HetRecruitingkantoor B.V., ook wel opdrachtnemer;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan HRK ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door HRK vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de HRK al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij HRK zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan HRK de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 6. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: alle door HRK ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door HRK zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor HRK voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij HRK zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor HRK voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door HRK uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke HRK naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van HRK te stellen. HRK bepaalt, in onderling overleg met Opdrachtgever, wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. HRK heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart HRK voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door HRK gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal HRK de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aanOpdrachtgever retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

 1. HRK voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. HRK bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. HRK heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de HRK aan te wijzen derde.

Artikel 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door HRK houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij HRK rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van HRK zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan HRK gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRK aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 6. OVERMACHT

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 7. HONORARIUM EN KOSTEN

 1. De door HRK uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door HRK gemaakte onkosten en de declaraties van door HRK ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. HRK heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria ofprijzen een wijziging ondergaan, is HRK gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Over alle door Opdrachtgever aan HRK verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8. BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan HRK verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is HRK gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door HRK gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van HRK daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is HRK gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door HRK te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is HRK gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan HRK uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9. TERMIJNEN

 1. Indien tussen Opdrachtgever en HRK een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en HRK in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en HRK overeengekomen is.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. HRK is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan HRK onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 2. HRK is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. HRK is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van HRK voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door HRK uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van HRK beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 100.000,=, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HRK of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. HRK heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart HRK voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan HRK geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart HRK voor aanspraken van derden (Medewerkers van HRK en door HRK ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 11. OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en HRK kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door HRK opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Voorts is HRK bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HRK kan worden gevergd waaronder, doch niet beperkt tot, de omstandigheid dat de goede naam HRK aangetast dreigt te worden als gevolg handelen van Opdrachtgever, al dan niet wegens handelen in strijd met de openbare orde en/of de goede zeden.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HRK vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HRK op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft HRK recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die HRK reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 6. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van HRK bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor HRK zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 12. OPSCHORTINGSRECHT

 1. HRK is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door HRK hebben ondergaan.

Artikel 13. VERVALTERMIJN

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens HRK in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en HRK op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en HRK zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als HRK zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 15. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien HRK op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat HRK in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van HRK noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. HRK zal viruscontrole procedures toepassen wanneer HRK van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen staat het HRK vrij bij derden en op daartoe geschikte (digitale) locaties te refereren aan de Opdracht/Overeenkomst ten behoeve van de eigen promotiedoeleinden.

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin HRK gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 17. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.