HetRecruitingKantoor werkt niet mee aan discriminatie

antidiscriminatie beleid

Iedereen heeft recht op gelijke kansen bij het vinden van een baan. In onze werving- en selectieprocedures houden we ons aan de wettelijke regels en gedragsregels, opgesteld door de Recruitercode. Deze code vormt een leidraad voor een zorgvuldig en eerlijk sollicitatieproces.

eerlijk werven en selecteren

HetRecruitingKantoor geeft werkzoekenden een eerlijke kans op werk, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Wij behandelen iedereen gelijk, werven en selecteren kandidaten uitsluitend op functiegerelateerde criteria. Anders verwoord: wij benaderen, beoordelen en adviseren over iemands geschiktheid voor een functie op basis van vaardigheden, competenties en talenten.

onze rol als werkgever

Als werkgever streven wij naar een divers medewerkersbestand en zorgen we voor een veilig werkklimaat waar iedere vorm van ongewenst gedrag wordt aangepakt. Wij zorgen dat onze collega’s ons standpunt over discriminatie kennen en uitdragen. Wij trainen alle collega’s in het herkennen, bespreekbaar maken en tegengaan van discriminatie tijdens hun werk. HetRecruitingKantoor keurt alle vormen van discriminatie door opdrachtgevers af en ondersteunt collega’s altijd in het niet meewerken aan discriminerende verzoeken.

wat doen wij tegen discriminatie?

Alle nieuwe medewerkers van HetRecruitingKantoor worden via een training bekend gemaakt met ons antidiscriminatiebeleid en hoe ze discriminatie kunnen voorkomen. Dit omvat onder meer het herkennen van directe en indirecte discriminatie, de handelswijze bij discriminerende verzoeken, hoe je non-discriminatoire vacatureteksten opstelt en klanten objectief adviseert. Onze medewerkers werken niet aan mee aan verzoeken met een discriminatoir karakter en bespreken bij twijfel de casus met de directie.

de Recruitercode

Als organisatie onderschrijven wij de Recruitercode. Deze code (recruitercode.nl/de-recruitercode/) beschrijft de kennis en het gedrag dat hoort bij professioneel recruitment. Bijna 40 bepalingen geven helderheid over hoe recruitment werkt. Als je meent dat onze recruiter in strijd met deze gedragscode handelt, neem dan contact met ons op via info@hetrecruitingkantoor.nl. Als onze reactie jou niet tevreden stemt, kan je vervolgens een schriftelijke klacht indienen bij de Recruitercode. Op de site van de Recruitercode kan je alles nalezen.

klachten of vragen

Met vragen over bovenstaande kan je contact opnemen met Koen Roozen, 06 2111 2751 of koen.roozen@hetrecruitingkantoor.nl.